امروز :

اسناد خلیج فارس

باستان شناسی و تاریخ

منابع برای بررسی نقش بز در سفالینه ها

 

منابع برای بررسی نقش بز در سفالینه ها

بنام خدای یگانه 

لیست منابع برای بررسی نقش بز در سفالینه ها ( اسطوره شناسی نقش بز ) / برگرفته از منبع پایان نامه کارشناسی صنایع دستی خانم صفیه زبردست از مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی

 1.الیاده. میرچا، اسطوره و رمز در اندیشه از مجموعه جهان اسطوره شناسی، مترجم جلال ستاری، چاپ اول تهران، انتشارات مرکز، 1381.

2.آمیه. پیر، تاریخ عیلام، مترجم شیرین بیانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، آذرماه، 1372.

3.انصاری. جمال، فصلنامه هنری، گچبری ساسانی و تاثیر آن در هنرهای اسلامی، شماره 13، زمستان 1365.

4.بهار. مهرداد، از اسطوره تا تاریخ، گردآورنده و ویراستار ابوالقاسم اسماعیل پور، چاپ دوم، تهران، نشر چشمه، پاییز 1377.

5.بهار، مهرداد. پژوهشی در اساطیر ایران، ویراستار کتایون مزداپور، چاپ سوم، تهران انتشارات آگاه 1378.

6.پاکباز. رویین. دائره المعارف هنر (نقاشی، پیکره سازی، گرافیک)، چاپ اول، تهران و انتشارات فرهنگ معاصر، تابستان 1378

7.«پیام میراث 4»، نشریه داخلی اداره کل میراث فرهنگی آذربایجان شرقی، ویژه شب یلدا، 30 آذر ماه، 1380.

8.تسنیمی. علی، «تصویرها، سمبلها و نمادهای جانوران در شعر فارسی تا پایان قرن هفتم»، پایان نامه کارشناسی در رشته زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، 1373.

9.توحیدی فائق، مجله موزه ها، بررسی های هنری و کاربردی ظروفی بنام ریتون (ساغر) در هنر ایران، شماره 20، زمستان 1377.

10.جابز. گرترود، سمبلها. مترجم محمدرضا بقاپور، چاپ اول، تهران، انتشارات جهان نما، 1370.

11.دوبوکور، مونیگ، رمزهای زنده جان، مترجم جلال ستاری، چاپ اول تهران، انتشارت مرکز 1373.

12.ذنوبی. محمد حسن. بررسی سیر تحول نقوش حیوانات روی سفالهای پیش از تاریخ در فلات مرکزی ایران و ارتباط آن با ویژگیهای اقلیمی، پایان نامه کارشناسی باستان شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، استاد راهنما، دکتر حسن طلایی، بهار 1373.

13.رفیعی. لیلا. سفال ایران از دوران پیش از تاریخ تا عصر حاضر. چاپ دوم، تهران، انتشارات یساولی 1378.

14.سرفراز علی اکبر. فیروزمندی بهمن. باستان شناسی و هنر دوران تاریخی ماد و هخامنشی، اشکانی، ساسانی، چاپ اول، تهران، انتشارات عفاف 1381

15.سید سجادی، سید منصور. مجله باستان شناسی و تاریخ. معرفی دوگونه سفال جدیدی از منطقه کرمان، سال پنجم، شماره دوم، بهار و تابستان 1370، مرکز نشر دانشگاهی نشر71

16.سیدسجادی سیدمنصور، باستان شناسی و تاریخ بلوچستان، چاپ اول، تهران، زیر نظر سازمان میراث فرهنگی، معونت معرفی و آموزش، انتشارات هور 1374

17.شواله ژان. فرهنگ نمادها (اساطیر، رویاها، رسوم، ایماء و اشاره، اشکال و قوالب، چهره ها، رنگها، اعداد)، مترجم سودابه، فضایلی، جلد دوم از حرف «ب» تا «چ» چاپ اول، تهران، انتشارات جیحون 1379

18.صادقی مکی. صدیقه. بررسی نقوش اسطوره ای اشیاء پیش از تاریخ موزه ایران باستان، پایان نامه کارشناسی موزه داری، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، استاد راهنما: دکتر علی اصغر میرفتاح، بهمن 1382

19.طالبی آغچه کهل. یعقوب. بررسی نقوش دوره هخامنشی موزه رضا عباسی. پایان نامه کارشناسی موزه داری، مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی، استاد راهنما. دکتر علی اصغر میر فتاح. پاییز 1381

20.علیزداه. عباس. الگوهای استقرار و فرهنگ های پیش از تاریخ دشت شوشان (بر اساس تحلیل مجموعه حاصل از بررسی ف . ج . ل . گراملیزا). مترجم لیلا پاپلی یزدی، عمران. گاواژیان، چاپ اول، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه) 1382

21.علیمحمد اسفندیاری، آذر میدخت. جایگاه فرهنگ چشمه علی در فلات مرکزی ایران. چاپ اول، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه) 1378

22.کامبخش فرد، سیف ا...، سفال و سفالگری در ایران از ابتدای نو سنگی تا دوران معاصر، چاپ اول. تهران، انتشارات ققنوس 1379

23.کوپر . جی . سی. فرهنگ منصر نمادهای سنتی. مترجم ملیحه کرباسیان، چاپ اول، تهران، انتشارات فرشاد، 1379

24.گیرشمن. رومن. هنر ایران در دوران ماد و هخامنشی. مترجم عیسی بهنام، چاپ دوم، تهران. انتشارات علمی و فرهنگی، 1371

25.گیرشمن . رومن. سیلک کاشان. مترجم اصغر کریمی. جلد اول. تهران. سازمان میراث فرهنگی (پژوهشگاه) 1379

26.مجله فرهنگی اجتماعی و هومن، ویژگیهای تاریخی نهاوند، اداره میراث فرهنگی شهرستان نهاوند. شماره 11، بهار 1376

27.مجیدزاده. یوسف، تاریخ و تمدن ایلام، چاپ اول، تهران، وزارن فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات با همکاری سازمان میراث فرهنگی (پژوهشگاه) 1382

28.ملک شهمیزادی. صادق. مجله باستان شناسی و تاریخ. (تاملی در علل جابجایی استقرارهای پیش از تاریخ در حاشیه کویر در فلات مرکزی ایران) شماره 8 و 9، مرکز نشر دانشگاهی، اسفند 1369

29.ملک شهمیزادی. صادق. ایران در پیش از تاریخ (باستان شناسی ایران از آغاز تا سپیده دم شهرنشینی) چاپ اول، تهران، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری (پژوهشکده باستان شناسی) 1378

30.ملک شهمیزادی. صادق.  اطلس تاریخی ایران، چاپ اول، تهران، سازمان نقشه برداری، کشور 1378

31.مهر آفرین. بررسی نشانه های تمدنی نقوش حیوانی بر روی استوانه ای عیلام. پایان نامه کارشناسی ارشد باستان شناسی گرایش دوران تاریخی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، استاد راهنما: أکتر محمد رحیم صراف، تابستان 1375

32.میرزا آقاجانی ملک میان. اسدا.... طبقه بندی نقوش سفال از آغاز تا عصر کالکولتیک (مس و سنگ) مطالعه موردی فلات مرکزی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد با رشته باستان شناسی گرایش پیش از تاریخ. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی. استاد راهنما: حمید خطیب شهیدی. مهر 1380

33.نگهبان. عزت ا.. . حفاریهای مارلیک، جلد اول، چاپ اول، تهران: سازمان میراث فرهنگی (پژوهشگاه) 1378

34.هال. جیمز. فرهنگ نگاره ای نمادها. مترجم رقیه بهزادی، چاپ اول، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، 1380

35.هرینک. ارنی، سفال ایران در دوران اشکانی، مترجم حمیده چوبک، چاپ اول، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور (پژوهشگاه) 1370

36.یاحقی. محمد جعفر، فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی، چاپ دوم، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی 1375

و . . .

 


برچسب‌ها: منابع, بررسی نقش, بز, سفالینه ها, منابع بررسی نقش بز در سفالینه ها